Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... - Je snadn Krtkem bti... -